Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

"Học Phật - Bậc Thầy tư duy, từ lúc tìm thấy được những chân lý đó. Sự học của tôi là vô tận"