Thời gian trôi di nhanh quá

    Thời gian trôi đi nhanh quá.
    Có quá nhiều thứ để lựa chọn ở thời điểm này. Biết chọn như thế nào cho đúng? cho phải?
    Giá mà được lựa chọn tất cả.
    Thôi kệ vậy, cái gì đến trước nhận trước.
Không có nhận xét nào: