Khi làm việc bằng cả tâm huyết, sẽ chẳng thấy mệt mỏi.

    Khi làm việc bằng cả tâm huyết, sẽ chẳng thấy mệt mỏi.
    Khi đã có mục tiêu, đừng bận tâm kẻ khác làm gì.Không có nhận xét nào: