Đường còn dài. Bầu trời còn rộng.

    Đường còn dài. Bầu trời còn rộng. 
    Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan.Không có nhận xét nào: