Công nghệ Youtube đã thay thế việc đọc sách

    Được ngày chủ nhật rảnh.
    Từ ngày có Youtube, việc ngồi đọc sách xem như bằng 0, Chuyển qua nằm ngủ nghe đọc sách. Kiểu này có vẻ nghe ngẫm được nhiều hơn.
    - AE thử nghe sách đọc đi, nhất khi là nằm ngủ, vắt tay lên chán, bật đt nghe bộ Gia Cát Lượng, học Phật thì phê luôn.Không có nhận xét nào: