Tool mã hóa Code Blogspot chuẩn 2021

  Mã Hoá & Giải Mã Code HTML Của Bạn...

  Các Bước Thực Hiện:
  1. Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Dưới Đây.
  2. Nhấn Nút Mã Hoá Để Mã Hoá.
  3. Nhấn nút Xem Thử Để Xem Thử Nội Dung Trang Web Đã Mã Hoá.
  4. Nhấn nút Chọn Tất Cả Để Chọn Lại Mã Và Dán Lại Vào Trang Web Của Bạn.
  5. Nhấn nút Giải Mã Để Giải Mã Trang Web Được Mã Hoá Bằng Công Cụ Này.

   
  Mã Hóa Hiệu Quả Cao  (Chỉ paste nội dung của Javascript không cần thẻ script ...)
    (Must be placed inside script tag ):
   


1 nhận xét: