Cuộc đời vô thường. Cứ phải chứng kiến mọi thứ thay đổi trước mắt ta.

    Cuộc đời vô thường. Cứ phải chứng kiến mọi thứ thay đổi trước mắt ta. Hợp rồi lại tan, lúc có lúc ko, lúc ẩn lúc hiện.
Không có nhận xét nào: