Im lặng là đỉnh cao của giao tiếp, nói đúng người, đúng thời điểm

     Im lặng là đỉnh cao của giao tiếp. 

    nói đúng người, đúng thời điểm

    #amuni
Không có nhận xét nào: